Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
42 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 28.613
Online: 30

UBMTTQVN xã Hòa Xuân Tây vừa tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Mặt trận xã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Đến nay, toàn xã còn 95 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,53% tổng số hộ dân, 161 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,3%; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% gia đình cam kết đạt an ninh trật tự. Đã vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo được hơn 32 triệu đồng, đạt hơn 100% chỉ tiêu huyện giao, từ nguồn quỹ này, mặt trận xã phối hợp các tổ chức cá nhân thăm và tặng 44 quà cho hộ nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 34 triệu đồng…
Trong thời gian tới, Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.