• :
  • :
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH PHÚ YÊN (01/7/1989 - 01/7/2024)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng thông qua tổ chức bộ máy và công tác cán bộ: Nhiều kết quả tích cực

Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng là công việc hệ trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của giai cấp, của dân tộc. Trong các phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta thì việc lãnh đạo, cầm quyền thông qua tổ chức bộ máy, nhất là qua công tác cán bộ được xem là phương thức quan trọng nhất, cốt lõi nhất.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 2025-2030. Ảnh: HÀ MY

 Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

 Những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Đối với Phú Yên, bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện hiệu quả việc lãnh đạo qua tổ chức bộ máy, tổ chức đảng. Hiện nay, tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị, các đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đều có tổ chức đảng. Nhờ đó, các chủ trương, đường lối của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy được triển khai, phổ biến tới mọi khu vực, tầng lớp nhân dân, đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tại những địa bàn phức tạp.

 Bên cạnh đó, việc phát triển các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Phú Yên hiện có quy mô kinh tế khá nhỏ, với hơn 3.600 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động, trong đó đa phần là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đến nay, toàn tỉnh có 9 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 413 đảng viên. Đặc biệt, một số doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cũng đã có TCCSĐ. Tuy vậy, nhìn chung việc phát triển tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua tổ chức đảng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả được quyết liệt triển khai. Từ khi thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, toàn tỉnh đã giảm được 215 tổ chức, 2 đơn vị hành chính cấp xã, 22 thôn, buôn, khu phố; bố trí 574/603 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, khu phố... Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Công tác quản lý nhà nước, thực thi công vụ trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập hợp đoàn viên, hội viên, vận động quần chúng nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Cùng với đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã còn khó khăn, Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới biển; phân công tỉnh ủy viên phụ trách xã miền núi đặc biệt khó khăn, xã còn khó khăn; phân công tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố ở 110 đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; phân công cơ quan, đơn vị và đề nghị doanh nghiệp giúp đỡ xã miền núi đặc biệt khó khăn, xã khó khăn… Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm được chỉ đạo chặt chẽ, thực chất hơn. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2022). Ảnh: HÀ MY

 Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy là nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Quán triệt, triển khai chỉ đạo của trung ương và xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với ban hành các chương trình hành động, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác cán bộ trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong công tác cán bộ.

 Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, từng bước đi vào thực chất. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Tỉnh đã thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện chặt chẽ, giải quyết tốt những vấn đề về lịch sử chính trị; chú trọng vấn đề chính trị hiện nay.

 Cùng với triển khai các chủ trương của trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương quyết liệt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đã mở 105 lớp nhận thức về Đảng cho 6.261 quần chúng ưu tú và kết nạp được 3.943 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được tập trung thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm theo nghị quyết đại hội đề ra; duy trì 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn và các trường học có chi bộ; 100% xã, phường, thị trấn thành lập đảng bộ cơ sở; 100% đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự và có cấp ủy; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ.

 Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

 Để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thông qua tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phú Yên đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ của hệ thống chính trị. Kiên trì, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị, vận hành thông suốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

 Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường phân cấp phân quyền, nhất là người đứng đầu các cấp trong thực thi nhiệm vụ gắn với kiểm soát quyền lực. Thực hiện đồng bộ công tác đào tạo cán bộ gắn với công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ; coi trọng và làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

 Ba là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng người tài. Thí điểm một số chủ trương về công tác cán bộ để nâng cao vai trò, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ.

 Bốn là, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh, đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với cán bộ có vi phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 Năm là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các TCCSĐ trong việc giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sinh hoạt của chi bộ; nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên bảo đảm thực chất. Phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò của những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt các cấp.

 Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kịp thời, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. 

 Nhờ triển khai thực hiện khá đồng bộ, kiên trì và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 PHẠM ĐẠI DƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh


Nguồn:Báo Phú Yên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 11
Hôm qua : 45
Tháng 06 : 608
Năm 2024 : 2.735
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội