ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA XUÂN TÂY PHIẾU KHẢO SÁT ONLINE Phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính(Theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Phú Yên) Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục ...