• :
  • :
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH PHÚ YÊN (01/7/1989 - 01/7/2024)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực dân tộc

Vụ khủng bố có tổ chức, có sự chỉ đạo, tiếp tay của các thế lực thù địch từ bên ngoài xảy ra ngày 11/6/2023 tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) với những hành vi hết sức man rợ, một lần nữa khẳng định lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam là một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc anh em, trong đó có tới 53 dân tộc thiểu số (DTTS), với gần 11 triệu người, chiếm khoảng 13% dân số cả nước. Phần lớn đồng bào DTTS cư trú tại các địa bàn trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh, đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, lạc hậu, song lại rất cả tin. Lợi dụng đặc điểm này, các thế lực thù địch, phản động đã tuyên truyền, kích động, lừa bịp đồng bào DTTS tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức nham hiểm, tinh vi, xảo quyệt.

 Phương thức, thủ đoạn nham hiểm

 Các thế lực thù địch đã tập trung tuyên truyền, xuyên tạc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay, đặc biệt là những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS, liên quan đến chính sách dân tộc. Chúng đã “thổi phồng” những thiếu sót của ta trong quá trình thực hiện các chính sách ở vùng đồng bào DTTS, nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền địa phương để dễ bề nắm dân, khống chế dân. Chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của đất nước ta trên lĩnh vực dân tộc, vu cáo “chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền”, “phân biệt đối xử với các DTTS”.

Đi liền với các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, các thế lực thù địch, phản động đã ra sức kích động tư tưởng dân tộc “hẹp hòi”, “ly khai”, “tự trị”, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự đoàn kết thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng lừa bịp, đánh tráo khái niệm về “quyền tự trị” của các dân tộc, kích động đồng bào DTTS yêu sách đòi thành lập “vương quốc riêng” của người Mông ở các tỉnh Tây Bắc, người Khmer ở các tỉnh Tây Nam Bộ, cái gọi là “Nhà nước Đêga” ở các tỉnh Tây Nguyên. Chúng tung ra các thông tin thất thiệt để dụ dỗ, lừa bịp, tạo nên nhiều cuộc vượt biên trái phép, di dân tự do trong vùng đồng bào DTTS, hòng làm cho đời sống của đồng bào DTTS không ổn định, gây xáo trộn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua đó lấy cớ vu cáo Nhà nước ta phân biệt đối xử, đàn áp đồng bào DTTS.

 

 Lợi dụng những khó khăn trong đời sống, sự hạn chế trong nhận thức của một bộ phận đồng bào DTTS, các thế lực thù địch, phản động đã tổ chức tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ đồng bào tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tham gia các tà đạo, các tổ chức chính trị phản động đội lốt tôn giáo như: “Hà mòn”, “Bơ khắp Brâu”, “Dương Văn Mình”, “Tin lành Đêga”, “Tin lành đấng Christ”, tiến hành các hoạt động gây mất an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước... Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào, lợi dụng “giáo lý, thần quyền”, bọn chúng đã khuyến khích đồng bào các DTTS duy trì các tập tục lạc hậu, phản khoa học, cổ vũ cho lối sống ích kỷ, hưởng thụ, trụy lạc trong thanh niên, thiếu niên DTTS, nhằm từng bước làm băng hoại đạo đức, hủy hoại bản sắc văn hóa các DTTS.

Mặt khác, bọn chúng còn kích động, xuyên tạc, tạo mâu thuẫn, gây xung đột giữa đồng bào DTTS với người Kinh, giữa các DTTS khác nhau cùng sinh sống trên lãnh thổ, giữa những người DTTS theo tôn giáo và không theo tôn giáo, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó tạo nên những bất ổn về mặt an ninh chính trị tại các vùng đồng bào DTTS, nhất là ở những khu vực trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đã hà hơi, tiếp sức, xây dựng, nuôi dưỡng nhiều tổ chức phản động lưu vong như “Hội những người miền núi” (MFI), “Nhân quyền người Thượng” (MHRO), “Người Thượng thống nhất” (UM), “Hội ái hữu Khmer Campuchia Krôm” (AKKK), “Hội sư sãi Khmer Campuchia Krôm”…, tuyên truyền, móc nối, tạo dựng “ngọn cờ” vào các vùng đồng bào DTTS ở trong nước để phát triển tổ chức, tiến hành các hoạt động kích động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá rối an ninh, chống phá Đảng, Nhà nước.

 Ngoài ra, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước còn ra sức câu kết, lợi dụng một số chức sắc cực đoan trong tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS để tuyên truyền, kích động, xúi giục đồng bào DTTS chống lại các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây sức ép với chính quyền các cấp, thậm chí hình thành các tổ chức chính trị phản động đội lốt tôn giáo. Qua đó vu cáo Đảng, Nhà nước ta “kỳ thị, phân biệt đối xử” đối với đồng bào DTTS, lấy cớ kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

 

 Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Phú Yên đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Trong ảnh: Thanh niên dân tộc thiểu số tham gia lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân. Ảnh: THIÊN LÝ

Phản bác luận điệu sai trái

 Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giải quyết vấn đề dân tộc nói chung, quyền của đồng bào DTTS nói riêng là thước đo của sự phát triển xã hội, coi đó là một nội dung quan trọng, luôn được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thực tiễn sự phát triển về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trong những năm qua ở vùng đồng bào DTTS là minh chứng sinh động cho quan điểm nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

 Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm đối với vấn đề dân tộc, đó là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ trên tinh thần tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong tất cả các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, nhất là từ sau thời kỳ đổi mới năm 1986, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc “có vị trí chiến lược lớn”, “luôn có vị trí chiến lược”, “có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta”. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của chính sách đoàn kết các dân tộc trên cơ sở “bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển” và đề ra chủ trương “huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào DTTS trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực tự cường của đồng bào các DTTS phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững”.

 (Còn nữa)


Nguồn:Báo Phú Yên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 13
Hôm qua : 45
Tháng 06 : 610
Năm 2024 : 2.737
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội